ကာစီႏိုဖဲ
ေဘာလံုးပြဲ ေလာင္းရန္
ကဒ်ဂိမ်းများကို
လိုတိုကစားနည္း။
ငါးဖမ္းဂိမ္း
စေလာ့ဒ္